سید مهدی موسوی

تنهام مثلِ گریه ی در دُور افتخار
تنهام مثلِ در وسطِ میوه‌ها خیار

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email