سید مهدی موسوی

تمام هستی این شعر نعش روباهیست
که در میان دلم گریه کرده از سر شب

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email