سیمین بهبهانی

پرسیدم از گذشته و یک‌دم سکوت کرد
حزنش به مرگِ عشقِ عزیزی گواه بود

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email