حمید مصدق

تو به اندازه ی تنهایی من خوشبختی
من به اندازه ی زیبایی تو غمگینم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email