حمید مصدق

تو رفتی و گل و ریحان تو را صدا کردند
و برگ برگِ درختان تو را صدا کردند

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email