حمید مصدق

تو مثل چشمه ی نوشینِ کوهسارانی
تو مثل قطره ی باران نوبهارانی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email