حمید مصدق

تو مثل خورشیدی
که شرق، شب زده را غرق نور خواهی کرد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email