حمید مصدق

تو را به خامی اگر خوش خیال خوابی هست
به خیلِ خوابِ خود ای خوبرویِ من خوش باش

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email