رهی معیری

تکیه بر گردون مکن ای دل که جز مکر و فریب
نیست رنگی این رواق لاجورد اندوده را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email