رهی معیری

تا جان ندهم بر سر من بازنیاید
در خانه‌ام آن خانه برانداز نیاید

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email