رهی معیری

تو را به جز به تو نسبت نمی‌توانم کرد
که در تصور از این خوبتر نمی‌آید

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email