رهی معیری

تسکین ندهد شاهد و ساقی دل ما را
مشکل که قدح چاره کند مشکل ما را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email