رهی معیری

جلوه ی صبح و شکرخند گل و آوای چنگ
دلگشا باشد ، ولی چون صحبتِ احباب نیست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email