رهی معیری

جادوی چرخ چون کند آهنگ جانِ تو
زاید بلا و حادثه از بحر و بر همی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email