سیمین بهبهانی

تویی آن گهر که کس قدرِ تو را نمی شناسد
ز چه بازوانِ من حلقه ی این گهر نباشد؟

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email