Category: ل

فروغ فرخزاد

لبم با بوسه‌ی شیرینیش از تو
تنم با بوی عطرآگینش از تو
نگاهم با شررهای نهانش
دلم با ناله‌ی خونینش از تو

سعدی

لبِ سعدی و دهانت ز کجا تا به کجا

این‌قدر بس که رود نام لبت بر دهنم