سبو جایی است برای مرور زیباترین ابیات از چیره دست ترین و نام آورترین طوطیان شکرشکن پارسی

saboo

تعداد ابیات منتشر شده

۱,۰۵۰

با کلیک کردن روی عنوان هر تک بیتی (نام شاعر) به صفحه تک بیتی رفته و آن را در قالبی زیبا مشاهده خواهید کرد .

حافظ

همه شب در این امیدم که نسیمِ صبحگاهی
به پیامِ آشنایان بنوازد آشنا را

حافظ

هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
کان کیمیای هستی قارون کند گدا را

حافظ

همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر
نهان کی مانَد آن رازی کزو سازند محفل‌ها

حافظ

نازپرورد تنعّم نبرد راه به دوست
عاشقی شیوه‌ی رندانِ بلاکش باشد

حافظ

نسیمِ بادِ صبا دوشم آگهی آورد
که روزِ محنت و غم رو به کوتَهی آورد

حافظ

نسبتِ دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد

حافظ

نیست در شهر نگاری که دلِ ما ببرد

حافظ

نه من از پرده‌ی تقوا به در افتادم و بس
پدرم نیز بهشتِ ابد از دست بهشت

حافظ

نبود نقشِ دو عالم که رنگِ اُلفت بود
زمانه طرحِ محبّت نه این زمان انداخت

حافظ

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند
جوانانِ سعادتمند پندِ پیرِ دانا را