رهی معیری

تا کِی به بزم غیر بدان رویِ آتشین بنشینی و بر آتش حسرت نشانیم