بیدل دهلوی

جز داغ نیست مائده ی دستگاه عشق آتش خورد کسی که شود میهمان ما

سعدی

جانا ، دلم چو عود بر آتش بسوختی

رهی معیری

تا کِی به بزم غیر بدان رویِ آتشین بنشینی و بر آتش حسرت نشانیم

رهی معیری

بی من تو چگونه ای؟ ندانم اما من بی تو در آتشم ، خدا داند و من

بیدل دهلوی

بی تو چون شمعی که افروزند بر لوحِ مزار خاک بر سر کرده‌ایم و بر سر ما آتش است

رهی معیری

از آتشِ سودایت ، دارم من و دارد دل داغی که نمی‌بینی ، دردی که نمی دانی

بیدل دهلوی

از تپش های پر پروانه می‌آید به گوش کآشنای شمع را بیرون محفل آتش است

بیدل دهلوی

اهل دنیا عاشق جاهند از بی دانشی آتش سوزان به چشم کودک نادان زر است

بیدل دهلوی

مقام ظالم آخر بر ضعیفان است ارزانی که چون آتش ز پا افتد به خاکستر دهد جا را

سعدی

دیدار می نمایی و پر هیز میکنی ! بازارِ خویش و آتش ما تیز میکنی