Tag: آخرین

سیمین بهبهانی

زندگی را در امیدی مرگبار آویخته
آخرین برگی که بر شاخِ چنار آویخته