سعدی

آدمی نیست مگر کالبدی بی جان است آنکه گوید که مرا میل به دیدار تو نیست

سعدی

آدمی نیست که عاشق نشود فصلِ بهار هر گیاهی که به نوروز نجنبد حَطَب است