بیدل دهلوی

عیش وصال و ذوق کنار آرزوی کیست ماییم و حرف بوسی از آن آستان لب

حسرت همدانی

در حضورت بس که در تاب و تبم ای همنشین روز وصلت می‌کنم شب‌های هجران آرزو

سعدی

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاکِ کویِ تو باشم

سعدی

دوش آرزویِ خواب خوشم بود یک زمان امشب نظر به رویِ تو از خواب خوشتر است