رهی معیری

ای سرو پای بسته به آزادگی مناز آزاده من که از همه عالم بریده ام

بیدل دهلوی

نیست سرو از بی بری ، ممنون احسانِ بهار بارِ منّت خم نسازد گردنِ آزاده را