سعدی

به سرو گفت کسی میوه‌ ای نمی آری جواب داد که آزادگان تهی دست اند