رهی معیری

ای سرو پای بسته به آزادگی مناز آزاده من که از همه عالم بریده ام

بیدل دهلوی

آسمان هم اعتباری دارد از آزادگی گر کسی برخاست از دنیا ز دنیا برنخاست