حسرت همدانی

مرغانِ قفس را همه از دام رهاندی شادم که مرا از قفس آزاد نکردی

سعدی

من از آن روز که در بندِ تو ام آزادم پادشاهم که به دستِ تو اسیر افتادم