هاتف اصفهانی

نسپردمی دل آسان به تو روز آشنایی خبریم بودی آن روز اگر از شب جدایی