سید مهدی موسوی

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است از دشمنان گلوله ، از دست دوست خنجر

بیدل دهلوی

در گرفتاری بود آسایش عشاق و بس آشیان از حلقه ی دام است مرغان تو را