سعدی

دردی است در دلم که گر از پیشِ آبِ چشم برگیرم آستین ، برود تا به دامنم