بیدل دهلوی

آسمان هم اعتباری دارد از آزادگی گر کسی برخاست از دنیا ز دنیا برنخاست

رهی معیری

نه باک از دشمنان باشد ، نه بیم از آسمان ما را خداوندا نگه دار از بلای دوستان ما را

هاتف اصفهانی

دعا اثر نکند کز دَرَم تو چون راندی به روی من همه درهای آسمان بستند

هاتف اصفهانی

تو بامن کردی از جور آنچه کردی من از شرمِ تو گفتم آسمان کرد