بیدل دهلوی

عاشقان را صندل آسودگی دردسر است تا به سر دردی نباشد ، دردسر داریم ما