بیدل دهلوی

در گرفتاری بود آسایش عشاق و بس آشیان از حلقه ی دام است مرغان تو را