سعدی

سرِ آن ندارد امشب که بر آید آفتابی چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی