بیدل دهلوی

احتیاج خودشناسی جوهر آیینه نیست من اگر خود را نمی‌دانم تو می‌دانی مرا

رهی معیری

من از دلبستگی های تو با آیینه دانستم که بر دیدارِ طاقت‌سوزِ خود عاشق‌تر از مایی