جلیل صفربیگی

موهات چلیپایی و ابرو کوفی خطِ لبِ تو چقدر نستعلیق است

حسرت همدانی

خمیده قامتم زان چون کمان شد که از آغوشم آن ابرو کمان رفت