بیدل دهلوی

آتشی نیست که آخر نشود خاکستر پی انجام نمیگیری از آغاز چرا؟