بیدل دهلوی

نجات می‌طلبی خامشی گزین بیدل که در طریق سلامت خموشی استاد است