سعدی

بود امیدم که تو عهد به پایان بری وعده نبودت درست عهد نبود استوار