سید مهدی موسوی

اجازه هست که اسم تو را صدا بزنم؟ به عشق قبلی یک مرد پشتِ پا برنم؟