رهی معیری

اگر زمانه به نام تو افتخار کند تو در زمانه نکن فخر جز به نام پدر