سعدی

افسوس بر آن دیده که رویِ تو ندیده‌ ست

هاتف اصفهانی

خزان چو بگذرد از پی بهار می‌آید خزانِ عمر ندارد ز پی بهار افسوس