بیدل دهلوی

امان خواه از گزند خلق در گرم اختلاطی ها که عقرب بیشتر در فصل تابستان شود پیدا