بیدل دهلوی

اینجا جواب نامه ی عاشق تغافل است بیهوده انتظار خبر می‌کشیم ما

سعدی

دلِ دردمندِ ما را که اسیرِ توست یارا به وصال مرهمی نِه ، چو به انتظار خَستی