سعدی

ز من مپرس که در دست او دلت چون است از او بپرس که انگشتهاش در خون است