بیدل دهلوی

از هر که خواهی امداد اول تلافی اش کن دستی اگر نداری زحمت مده عصا را

سعدی

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن بِه که ببندی و نپایی

سعدی

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اوّل به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟