بیدل دهلوی

اینجا جواب نامه ی عاشق تغافل است بیهوده انتظار خبر می‌کشیم ما