هاتف اصفهانی

منزل آنجاست در این بادیه کز پا افتی در ره عشق همین است غرض از تک و دو