سعدی

شبهای بی توأم شب گور است در خیال چون بی تو بامداد کنم روزِ محشر است