سعدی

ندانم این شبِ قدر است یا ستاره ی روز تویی برابرِ من یا خیال در نظرم ؟