سید مهدی موسوی

من را به چاهِ دردِ خود انداخت و گذشت هر کس که گفت با منِ خسته برادر است

سعدی

جهان بی ما بسی بوده ست و باشد برادر، جز نکونامی میندوز